17 December 2010

TRANFORMASI FEKAH SEMASATRANFORMASI FEKAH SEMASA
Dr. Mahmood Zuhdi
PTS Islamika
RM22.50 ,


sinopsis:

Keperluan pada transformasi hukum Islam bagi menjawab persoalan hidup semasa dalam masyarakat Islam hari ini sangat dirasakan. Di bawah pengaruh dunia baru dengan segala kemajuannya, baik dari segi ekonomi, sosial mahupun sains dan teknologi, hampir semua perkara dalam kehidupan moden sekarang ini telah berubah. Ringkasnya, pemikiran hukum Islam semasa merupakan perkara teras dalam pengajian Syariah. Ia bukan sahaja diperlukan pada hari ini tetapi juga sentiasa subur dalam proses ijtihad sejak dari zaman Rasulullah SAW sampailah ke hari ini.

FASAL PERTAMA : MENANGANI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM SEMASA

FASAL KEDUA : PANDANGAN AL-QARADHAWI TENTANG IJTIHAD KONTEMPORARI

FASAL KETIGA : IJTIHAD DAN FATWA SEMASA

FASAL KEEMPAT : KEPERLUAN KEPADA PENYELIDIKAN ILMIAH DALAM MENENTUKAN HUKUM ISLAM SEMASA

FASAL KELIMA : KEPENTINGAN PENYELIDIKAN DALAM PENGELUARAN FATWA

FASAL KEENAM : KEPERLUAN KEPADA IJTIHAD DALAM MENENTUKAN HUKUM ISLAM SEMASA

FASAL KETUJUH : KEPERLUAN KEPADA ISLAH DALAM PEMBINAAN FIQH SEMASA

FASAL KELAPAN : PENGARUH TIMBAL BALIK ANTARA HUKUM DAN BUDAYA PENDAHULUAN PERLAKUAN MANUSIA SEBAGAI SUBJEK

FASAL KESEMBILAN : FIQH KEUTAMAAN DAN KESANNYA DALAM IJTIHAD DAN FATWA MASA KINI


FASAL KESEPULUH : IJTIHAD DAN CABARAN GLOBALISASI

FASAL KESEBELAS : HUKUM ISLAM SEMASA DI MALAYSIA:PROSPEK DAN CABARAN

FASAL KEDUA BELAS : FATWA DAN ISU SEMASA: MASALAH DAN CABARAN DI MALAYSIA

FASAL KETIGA BELAS : IJTIHAD DAN FATWA DI ABAD KE DUA PULUH SATU: KEPERLUAN KEPADA FIQH SEMASA BEROREANTASIKAN TEMPATAN

FASAL KEEMPAT BELAS : KEARAH PEMBENTUKAN FIQH MALAYSIA

No comments:

Related Posts with Thumbnails