21 July 2009

al-BIDAYAH wan-NIHAYAH - Ibnu Katsir


mukhtasar/ringkasan al-BIDAYAH wan-NIHAYAH (HC)
al-Hafizh Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir (ibnu Katsir)
Pustaka Darul Haq
RM 1xx.00 , 562 halaman


Benarkah Khalifah Pertama Abu Bakar ash-Shiddiq Radhiallahu 3anhu diracun hingga menyebabkan kematian beliau?

Benarkah penyebab dipecatnya Khalid bin al-Walid radiallahu 3anhu dari jabatannya sebagai panglima pasukan karena adanya hal pribadi antara dia dengan Umar bin al-Khottob radiallahu 3anhu?

Benarkah isu-isu tendensius yang menyebutkan bahwa Utsman bin Affan radiallahu 3anhu lebih mengutamakan karib kerabat untuk memegang jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan seperti yang dituduhkan sebagian orang?

Apa yang melatar-belakangi peperangan Jamal yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib rohimallohu wajhah dengan az-Zubair, Tollhah dan 'Aisyah radiallahu 3anha?

Dan apa pula yang melatarbelakangi peperangan antara Ali bin Abi Thalib rohimallohu wajhah dengan Mu'awiyah radiallahu 3anhu di Shiffin?

Benarkah isu yang menyebutkan bahwa al-Hasan bin Ali Radiallahu 'Anhu diracun oleh Mu'awiyah radiallahu 3anhu hingga menyebabkan kematiannya?

Begitu banyak isu-isu kontroversial yang disebutkan dalam buku-buku sejarah yang perlu diluruskan. Contoh-contoh di atas hanyalah sebagian kecil dari penyimpangan sejarah. kehadiran buku ini diharap akan meluruskan penyimpangan sejarah yang banyak diselewengkan oleh tangan-tangan jahil.

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dipetik oleh Dr. Muhammad bin Shamil as-Sulami dari al-Bidayah wan Nihayah, sebuah karya monumental seorang ulama besar yang tidak asing lagi; al-Hafizh Imaduddin Abul Fida' Ismail bin Umar bin Katsir yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir.

No comments:

Related Posts with Thumbnails